14.1 C
Athens
Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑ"Η καρδιά του ρατσισμού χτυπάει στο Καστελόριζο"!

“Η καρδιά του ρατσισμού χτυπάει στο Καστελόριζο”!

Η ει­σή­γη­ση έκλει­σε με
εθνι­κι­στι­κές κο­ρώ­νες και κυ­ρήγ­μα­τα μί­σους και απαν­θρω­πιάς,
όπως “αν έχετε έναν Τούρ­κο άοπλο πε­σμέ­νο στο έδα­φος και σας
πα­ρα­κα­λά­ει να μην τον σκο­τώ­σε­τε γιατί έχει γυ­ναί­κα και παι­διά,
τι πρέ­πει να κά­νε­τε…; Να τον σκο­τώ­σε­τε τον π…στη”!

Γράμμα από ένα φαντάρο: Η καρδιά του ρατσισμού χτυπάει στο Καστελόριζο

Στο Κα­στε­λό­ρι­ζο, όπου υπη­ρε­τώ τη στρα­τιω­τι­κή μου
θη­τεία, δεν φα­ντα­ζό­μουν οτι θα πρω­τα­γω­νι­στή­σω σε ένα
απάν­θρω­πο κυ­νή­γι βα­σα­νι­σμέ­νων ψυχών, αν­θρώ­πων που βλέ­πουν τη
χώρα μας σαν το σταυ­ρο­δρό­μι που θα τους οδη­γή­σει σε ενα κα­λύ­τε­ρο
αύριο.

Ακο­λου­θώ­ντας τις εντο­λές των «πάνω» για την πά­τα­ξη του
φα­ντα­στι­κού μας εχθρού, δη­λα­δή των …με­τα­να­στών, οι
συ­νά­δελ­φοι μου και εγώ, ένα βράδυ που εί­χα­με σκο­πιά,
στα­μα­τή­σα­με υπό την απει­λή του όπλου μια μικρή ομάδα Σύ­ριων, που
στην πλειο­νό­τη­τα τους ήταν γυ­ναι­κό­παι­δα. Τους πρό­δω­σαν οι
ανοι­χτοί φακοί που κρα­τού­σαν.

Εκεί­νο το βράδυ κα­ταρ­ρί­φθη­κε ο
δια­δε­δο­μέ­νος στα Σώ­μα­τα Ασφα­λεί­ας ακρο­δε­ξιός μύθος οτι οι
με­τα­νά­στες θε­λουν να …συλ­λη­φθούν ωστε να ταϊ­στούν και να
φρο­ντι­στούν απο το ελ­λη­νι­κό κρά­τος (!).

Τους άκου­γα να μας
πα­ρα­κα­λά­νε με τρε­μά­με­νη, σπα­ρα­κτι­κή φωνή και στα­μά­τη­σαν
ορι­στι­κά, αφού άκου­σαν αρ­κε­τές φορές τα όπλα μας να οπλί­ζουν,
απει­λώ­ντας τους οτι αν συ­νε­χί­σουν θα τους πυ­ρο­βο­λή­σου­με…

Λίγες μέρες μετά μας πήγαν αργά τη νύχτα στο βουνό με όπλα και
πυ­ρο­μα­χι­κά, δήθεν για εκ­παί­δευ­ση. Δε χρειά­στη­κε βέ­βαια να
πε­ρά­σει πολλή ώρα για να απο­κα­λυ­φθεί ο αλη­θι­νός σκο­πός αυτής της
«εκ­παι­δευ­τι­κής βόλ­τας».

Όπως προ­χω­ρού­σα­με ξαφ­νι­κά εί­δα­με
μέσα στο σκο­τά­δι μια φωτιά που έκαι­γε και γύρω της ζε­σταί­νο­νταν
Σύ­ριοι πρό­σφυ­γες, εμ­φα­νώς εξα­θλιω­μέ­νοι. Τους κυ­κλώ­σα­με και
υπό την απει­λή των όπλων τους πα­ρα­δώ­σα­με στις αρχές.

"Η καρδιά του ρατσισμού χτυπάει στο Καστελόριζο"!

Επι­στρέ­φο­ντας απο μια μέρα σαν αυτή, δεν ηταν λίγοι εκεί­νοι που
μας εγκω­μί­α­ζαν γι αυτές τις κυ­νι­κές μας πρά­ξεις. Κά­ποιοι απο εμάς
μά­λι­στα ζη­τού­σαν τι­μη­τι­κές άδειες, επει­δή θε­ώ­ρη­σαν οτι
εκ­πλή­ρω­σαν κά­ποιο σπου­δαίο πα­τριω­τι­κό κα­θή­κον.

Πε­ρι­στα­τι­κά όπως τα πιο πάνω ζούνε οι φα­ντά­ροι στο νησί σε
συ­στη­μα­τι­κή βάση, και συ­νε­χί­ζο­νται με τους ίδιους ρυθ­μούς, παρά
τη συ­γκρό­τη­ση κυ­βέρ­νη­σης με κορμό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Όσους μήνες
με­τράω εδώ πά­ντως, δεν άκου­σα ποτέ να συ­νέ­λα­βαν κά­ποιον
επι­τή­δειο που θη­σαυ­ρί­ζει στις πλά­τες απε­γνω­σμέ­νων προ­σφύ­γων,
απο­μυ­ζώ­ντας τον μόχθο μιας ολό­κλη­ρης ζωής όσων θέ­λουν να φύ­γουν
από τη χώρα τους λόγω του πο­λέ­μου.

Μα­θή­μα­τα μί­σους

Ενί­ο­τε στον ελεύ­θε­ρό μας χρόνο μας μα­ζεύ­ουν για «μά­θη­μα»: μας
οπλί­ζουν με τα επι­χει­ρή­μα­τα της άρ­χου­σας τάξης για μια σειρά
ζη­τη­μά­των όπως οι ΑΟΖ και τα γε­γο­νό­τα στον Αρα­βι­κό κόσμο.

Όταν ένας συ­νά­δελ­φος ρώ­τη­σε τους ανώ­τε­ρους για το με ποιον
τρόπο όλη αυτή η ιστο­ρία με τις ΑΟΖ (καλώς εχό­ντων των πραγ­μά­των για
τον ελ­λη­νι­κό επε­κτα­τι­σμό) θα με­τα­φρα­στεί στην
κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα μας, κι αν θα γε­μί­σει με χρή­μα­τα και η τσέπη
του απλού ερ­γα­ζό­με­νου πέρα από τις τσέ­πες μιας κά­στας
επι­χει­ρη­μα­τιών, άρ­χι­σε να χλευά­ζε­ται από την πλειο­ψη­φία των
στε­λε­χών και απο μια με­ρί­δα συ­να­δέλ­φων.

Η ει­σή­γη­ση έκλει­σε με
εθνι­κι­στι­κές κο­ρώ­νες και κυ­ρήγ­μα­τα μί­σους και απαν­θρω­πιάς,
όπως “αν έχετε έναν Τούρ­κο άοπλο πε­σμέ­νο στο έδα­φος και σας
πα­ρα­κα­λά­ει να μην τον σκο­τώ­σε­τε γιατί έχει γυ­ναί­κα και παι­διά,
τι πρέ­πει να κά­νε­τε…; Να τον σκο­τώ­σε­τε τον π…στη”!

Όσον αφορά την προ­πα­γάν­δα για τις αρα­βι­κές χώρες, προ­σπα­θούν
να μας πεί­σουν οτι οι εκεί λαοί είναι κα­θυ­στε­ρη­μέ­νοι και οτι σωστά
στα κράτη τους δεν έχουν δη­μο­κρα­τία επει­δή δεν τους αξί­ζει.
Τί­πο­τα πιο κυ­νι­κό και πιο σκο­τα­δι­στι­κό βέ­βαια από αυτό που μας
είπε υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος….”Αν πιά­σε­τε εναν εν­νιά­χρο­νο Σύριο
με­τα­νά­στη, θα πρέ­πει να τον λυ­πη­θεί­τε; Αν­θρω­πι­στι­κά αν το
δείτε πρέ­πει…όμως αν σκε­φτεί­τε ότι όταν με­γα­λώ­σει θα γίνει
τζι­χα­ντι­στής, τότε κα­τα­λα­βαί­νε­τε οτι σί­γου­ρα δεν πρέ­πει”.

Επί­λο­γος

Η θη­τεία στο Κα­στε­λό­ρι­ζο δεν ειναι μια συ­νη­θι­σμέ­νη θη­τεία.
Εδώ ο ρα­τσι­σμός και ο εθνι­κι­σμός έχουν μα­κριά πλο­κά­μια, που
τυ­λί­γουν και δη­λη­τη­ριά­ζουν το πιο ζω­ντα­νό κομ­μά­τι της
κοι­νω­νί­ας, τη νε­ο­λαία. Ο εκ­δη­μο­κρα­τι­σμός του στρα­τού που
υπό­σχε­ται ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ νο­μί­ζω πως πρέ­πει επει­γό­ντως να ξε­κι­νή­σει
από εδώ. Σε μια μο­νά­δα μά­λι­στα που αντί για “ηθι­κόν
ακ­μαιό­τα­τον”, απα­ντά­με κραυ­γά­ζο­ντας “ΑΙΜΑ” !!!

 Σπάρτακος

"Η καρδιά του ρατσισμού χτυπάει στο Καστελόριζο"!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

echo ‘’ ;