27.7 C
Athens
Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΥΓΕΙΑΑνασφάλιστοι: Τα δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων

Ανασφάλιστοι: Τα δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΑΒΛΙΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κ.Υ.Α 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β) ν.4368/2016 

Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι: ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ε. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι ότι το δηλούμενο εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Στις παραπάνω κατηγορίες πολιτών παρέχεται βιβλιάριο ασφάλισης.

Το αναφερόμενο εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Το βιβλιάριο ανασφαλίστου χορηγείται για ένα έτος. 

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλιαρίου είναι τα εξής:

1. Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. 

I. Η αίτηση συνοδεύεται με φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου  

II. Δύο (2) φωτογραφίες του ατόμου που αφορά η έκδοση του βιβλιάριου 

III. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος, ότι δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση αυτή θα δηλωθεί άμεσα και το βιβλιάριο θα επιστραφεί στην υπηρεσία που εκδόθηκε. 

IV. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.

3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους. Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογητικών, απαιτείται ακόμη:

− Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.

−Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Βεβαίωση: 

i. Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος και

ii. Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη). 

iii. Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο σχετικό φάκελο. Εγγραφή στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδυνάτων Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας.

Σύμφωνα με το νόμο ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

α) Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του

β) Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία ως προς την πληρότητα και γνησιότητα. 

γ) Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα ή Νομαρχιακό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμηση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής ειδικότητας ή παραϊατρικού επαγγέλματος) με τους αναπληρωτές τους. Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται.

Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά, που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα. Άλλωστε η νομοθεσία προβλέπει να τηρείται και ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.

Οι παροχές στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης είναι οι εξής:

1. Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε νοσοκομειακές κλίνες Γ’ θέσης.

2. Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.

3. Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.

Βύρωνας 19.3.2016

Ανασφάλιστοι: Τα δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

echo ‘’ ;