24.2 C
Athens
Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΚοινωνικό Σχολείο με κονδύλι, μέσω ΕΣΠΑ, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ

Κοινωνικό Σχολείο με κονδύλι, μέσω ΕΣΠΑ, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ

Συλλογικό όργανο με
την ονομασία «Συντονιστικό Όργανο για το Κοινωνικό Σχολείο», για τον
προγραμματισμό, συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων , που
αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε σχολικές μονάδες κάθε
εκπαιδευτικής βαθμίδας, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας,
συγκροτήθηκε με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος.

1. Οι αρμοδιότητες του «Συντονιστικού Οργάνου για το
Κοινωνικό Σχολείο», όπως συμφωνήθηκε σε διαδοχικές επιτελικές συσκέψεις
των εκπροσώπων των φορέων , είναι οι ακόλουθες:

α) Η υποβοήθηση της εκπλήρωσης της αποστολής και των στόχων του
Κοινωνικού Σχολείου και, ειδικότερα, η υποβολή προτάσεων για την
εξασφάλιση της οργάνωσης, της διασύνδεσης, του συντονισμού, της
αξιολόγησης και των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία
των επί μέρους δράσεών του.

β) Η υποβολή εισηγήσεων, ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:

αα) οργάνωση εκδηλώσεων,

ββ) εμπλουτισμός δράσεων ,

γγ) προσθήκη θεματικών ενοτήτων,

δδ) συμμετοχή νέων φορέων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συνδράμουν στο έργο του Κοινωνικού Σχολείου,

εε) παροχή κινήτρων και τη λήψη μέτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής του συνόλου των μαθητών και των γονέων και

ζζ) εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών. γ)
Η διατύπωση γνώμης επί σχεδίων κανονιστικών κειμένων, εφόσον ζητηθεί
από τον Yπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κοινωνικό Σχολείο με κονδύλι, μέσω ΕΣΠΑ, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ

2. Μέλη του «Συντονιστικού Οργάνου για το Κοινωνικό Σχολείο» είναι οι:

i. ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ορίζεται Πρόεδρος του οργάνου,

ii. ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται Αντιπρόεδρος

iii. ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ,

iv. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, που ορίζεται Γραμματέας v. o Προϊσταμένoς της Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ

vi. o Προϊσταμένoς της Διεύθυνσης Σπουδών ΔΕ vii. η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ – Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,

viii. στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ix. εκπρόσωποι
– σύμβουλοι του Υπουργού Παιδείας x. εκπρόσωποι – σύμβουλοι των
Υφυπουργών Παιδείας

xi. εκπρόσωποι – σύμβουλοι του Υφυπουργού Αθλητισμού xii. εκπρόσωποι – σύμβουλοι του Υπουργού Υγείας

xiii. εκπρόσωπος του Ι.Ψ.Σ.Υ xiv. εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ xv. εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ

xvi. εκπρόσωπος της ΕΣΔΥ xvii. εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ

xviii. εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών xix. εκπρόσωπος
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε) xx. εκπρόσωπος του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου xxi. εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

3. Το «Συντονιστικό Όργανο για το Κοινωνικό Σχολείο»
συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το
μήνα, εκτάκτως δε όταν κρίνεται αναγκαίο από τον υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

4. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από το
Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και αποστέλλονται στα μέλη του
Συντονιστικού Οργάνου, επτά (7) μέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση του
Συμβουλίου. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προτείνουν και οι
φορείς που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο, με κατάθεσή τους στη Γραμματεία
του, τρεις (3) μέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση του οργάνου.

5. Το Συντονιστικό Όργανο για το Κοινωνικό Σχολείο
βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του.
Μέχρι τον ορισμό όλων των μελών του Συμβουλίου, αυτό λειτουργεί με όσα
μέλη έχουν οριστεί. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου
Μάθησης, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Πρόεδρο του ΙΕΠ.

6. Οι αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Τα πορίσματα των συνεδριάσεων
αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς με μέριμνα του γραφείου του
Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

7. Το Συντονιστικό Όργανο για το Κοινωνικό Σχολείο
μπορεί να αναθέσει σε μέλη του, τη μελέτη και εξειδίκευση ειδικών
θεμάτων. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί ειδικούς επιστήμονες,
οι οποίοι συμμετέχουν με εισηγητικό ρόλο στις εργασίες της συνεδρίασης
του οργάνου.

8. Το Συντονιστικό Όργανο για το Κοινωνικό Σχολείο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

9. Τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο.

13 οι ενότητες του «Κοινωνικού Σχολείου» με Προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ

Δεκατρείς ενότητες περιλαμβάνει το «Κοινωνικό Σχολείﻨ, τα οποίο
σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας έχει
προβλεφτεί κονδύλι, μέσω ΕΣΠΑ, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα το πρόγραμμα εστιάζει σε δεκατρείς (13) διακριτούς
θεματικούς άξονες παρέμβασης για τους οποίους δράσεις ενημερωτικού
χαρακτήρα σε επίπεδο μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων με στόχο να
οδηγήσει σε περιορισμό των προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία και
την ποιότητα ζωής των μαθητών.

Οι δεκατρείς αυτοί άξονες είναι:

1. Διατροφή

2. Άθληση

3.Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες

4. Διαδίκτυο

5. Χουλιγκανισμός στα σχολεία

6. Ατυχήματα στα σχολεία

7. Αισθητική στα σχολεία

8. Ολυμπισμός & Κοινωνία

9. Σεξουαλική Αγωγή

10. Ρατσισμός & Ανθρώπινα δικαιώματα

11. Ναρκωτικά

12. Αλκοόλ

13. Κάπνισμα Ομάδες στόχου του «Κοινωνικού Σχολείου» είναι:

• Οι μαθητές των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων του συνόλου της χώρας

• Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Οι γονείς μαθητών με ιδιαίτερη στόχευση στους συλλόγους γονέων
Σκοπός του υπουργείου Παιδείας, είναι η μέγιστη δυνατή διάχυση της
παρεμβατικής αξίας των μηνυμάτων της επιμέρους θεματολογίας που
εμπεριέχει.

Τα μηνύματα αυτά μαζί με άλλες μορφές Παρέμβασης, σύμφωνα με το
υπουργείο Παιδείας, βοηθούν για μια βραχυπρόθεσμη, αλλά κυρίως για μια
μακροπρόθεσμη αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς του ατόμου σε μια σειρά
από σημαντικά θέματα υγείας που είναι εφικτό να προβλεφθούν και
αντιμετωπισθούν μέσα από την πρόληψη των αιτίων δημιουργίας τους, ή τον
περιορισμό των παραγόντων που συντελούν στην ποσοτική και ποιοτική
αναβάθμιση της συχνότητας εμφάνισης τους και των συνεπειών που αυτά
έχουν.

Επιδίωξη τουυπ. Παιδείας, είναι:

• Η ενημέρωση, παρακίνηση των ομάδων στόχου για την υιοθέτηση ενός
υγιέστερου τρόπου διαβίωσης αλλά και πρόληψης και προαγωγής της ατομικής
τους και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας .

• Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών σε βασικά θέματα
πρόληψης και προαγωγής της υγείας τους (βελτίωση της ψυχικής και
σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας).

• Η ενδυνάμωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών και των γονέων να προασπίσουν και προάγουν την υγεία των παιδιών.

• Η υποβοήθηση της μείωσης στο σύνολο της χώρας, της συχνότητας
εμφάνισης ασθενειών και προβλημάτων υγείας, αλλά και της επίπτωσης που
αυτά έχουν τόσο σε ατομικό επίπεδο_. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κοινωνικό Σχολείο με κονδύλι, μέσω ΕΣΠΑ, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

echo ‘’ ;