31.8 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΕΥΔΑΠ - Νέα Σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο και σημαντικά κέρδη για...

ΕΥΔΑΠ – Νέα Σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο και σημαντικά κέρδη για το 2021

ΕΥΔΑΠ – Οικονομικά Αποτελέσματα 2021 – Νέα Σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο και σημαντικά κέρδη για το 2021

Επιτάχυνση του μετασχηματισμού και του επενδυτικού σχεδίου το 2022

Η χρήση του 2021 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Εταιρεία, με την ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το 2040, στο πλαίσιο της οριστικής διευθέτησης χρόνιων εκκρεμοτήτων με το Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η Εταιρεία μέσα στο 2022, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, και με στόχο τη συγκράτηση των τιμολογίων της, θα προχωρήσει σε δράσεις εξορθολογισμού του λειτουργικού της κόστους, προχωρώντας ταυτόχρονα τα έργα  μετασχηματισμού της και την επιτάχυνση του επενδυτικού της πλάνου, εστιάζοντας στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Η υπογραφή της νέας σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από την 1/1/2021, εντάσσει την Εταιρεία σε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο υπό την ΚΥΑ 135275/2017, ΦΕΚ 1751/Β/22-5-2017 «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».

Σκοπός της εν λόγω ΚΥΑ είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις, και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρου.

Με επιστολή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι θα συσταθεί ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για το σκοπό αυτό. Πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση με χρονικό ορίζοντα θέσπισης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου το τέλος του 2022.  Η λειτουργία της Αρχής θα βασιστεί στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία.

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι η ισχύς των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ παρατείνεται μέχρι την έγκριση των νέων τιμολογίων βάσει της νέας σύμβασης και τα όποια θέματα υπερανάκτησης ή/και υποανάκτησης σε κάθε ρυθμιστική περίοδο θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4812/2021 και τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 135275/2017, με την έγκριση των νέων τιμολογίων.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 360,8 εκατ. ευρώ από 330,3 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,2% (+30,4 εκατ. ευρώ). Τα 25 εκατ. ευρώ από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.  Χωρίς το έσοδο αυτό, ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 5,4 εκατ. ευρώ (+1,6%) και θα είχε διαμορφωθεί στα 335,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 6,1 εκατ. ευρώ (+1,9%). Η συνολική κατανάλωση νερού διαμορφώθηκε στα 406,8 εκατ. κ.μ. έναντι 399,8 εκατ. κ.μ. το 2020, αυξημένη κατά 1,8%.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας (δηλαδή το άθροισμα του Κόστους Πωληθέντων, των Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης, των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης και της Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων) παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% ή +29 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 317,6 εκατ. ευρώ από 288,6 εκατ. ευρώ το 2020. Βασικός παράγοντας της αύξησης, αποτέλεσε η αύξηση κατά 19% στις παροχές τρίτων από 37,6 εκατ. ευρώ το 2020 σε 44,9 εκατ. ευρώ το 2021 κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας επηρεάστηκαν από τον σχηματισμό της πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο 2013-2019, ύψους 135,3 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA*) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 85,5 εκατ. ευρώ από -57,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 23,7% από -17,3% το 2020.

Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) της Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά +138,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 46,3 εκατ. ευρώ από -92,2 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 12,8% από -27,9% το 2020.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 59,4 εκατ. ευρώ από -80,4  εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 30,7 εκατ. ευρώ από ζημιές -66,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8,5% από -20% το 2020.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο μειώθηκαν από 93,2 εκατ. ευρώ το 2020 σε 38,2 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας πτώση κατά -55 εκατ. ευρώ. Στη μείωση αυτή συνέβαλλε η αύξηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από πελάτες συνέπεια της αναστολής διανομής λογαριασμών, λόγω της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Εταιρείας στο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», η οποία οδήγησε σε χρονικές καθυστερήσεις ανάδειξης αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η ΕΥΔΑΠ έχει δώσει ήδη οριστική λύση στο θέμα και η είσπραξη των λογαριασμών έχει ομαλοποιηθεί. Οι Καθαρές Επενδυτικές Ταμιακές ροές για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε εκροή 18,7 εκατ. ευρώ,  ενώ το 2020 υπήρχε εκροή ύψους 18,6 εκατ.  ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, ποσού είκοσι οκτώ  λεπτών (Ευρώ 0,28) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό ευρώ 29.820 χιλ. ευρώ) για τη χρήση 2021. Με βάση την τιμή κλεισίματος στις 31/12/2021, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 3,6%. Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα περαιτέρω διανομής μερίσματος από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

 

Επιπτώσεις Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Κρίσης

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία, η ΕΥΔΑΠ δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στις εν λόγω περιοχές, συνεπώς δεν υπάρχει και άμεση επίπτωση στις δραστηριότητές της. Παρ’ όλα αυτά, οι δυσμενείς εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και στις τιμές πρώτων υλών οι οποίες επιδεινώθηκαν από την κατάσταση στην Ουκρανία και οι ευρύτερες μακροοικονομικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις τάσεις στις αγορές και θα αυξήσουν το ρίσκο πληθωριστικών πιέσεων.

Η ανελαστικότητα του προϊόντος αναμένεται να αποτελέσει ανάχωμα στις εν λόγω πιέσεις, ενώ η πιο ευάλωτη κατηγορία τιμολογίου είναι η επαγγελματική λόγω μεγαλύτερης έκθεσης στην αγορά.

Επιπλέον, η γεωπολιτική κρίση είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την πορεία κατασκευαστικών έργων του επενδυτικού προγράμματος λόγω της αδυναμίας εργοληπτικών εταιρειών να ανταποκριθούν στις αυξημένες τιμές καυσίμων, υλικών και  πρώτων υλών.

Η Εταιρεία φροντίζει για την επάρκεια πρώτων υλών και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στις βασικές λειτουργίες ύδρευσης και αποχέτευσης  αλλά και γενικά στην εφοδιαστική της αλυσίδα.  Λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην Ουκρανία, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η οικονομική επίδραση. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία και τα αποτελέσματά της.

Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση έχει δημιουργήσει μια δυσμενή συνθήκη αναφορικά με την αύξηση του κόστους κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Με βάση τις τρέχουσες τιμές και την κρατική επιδότηση, προβλέπεται ότι το κόστος ενέργειας για το 2022 θα ανέλθει σε 43,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 69,5%. Μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. επισπεύδει:

  • Τις μελέτες και τους διαγωνισμούς σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις της για την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, πχ αντλιών, με ενεργειακά αποδοτικότερα.
  • Την τοποθέτηση συστημάτων ενεργειακού ελέγχου (monitoring) των εγκαταστάσεων για βελτίωση των ενεργειακών τους επιδόσεων.
  • Τους διαγωνισμούς για δημιουργία Φ/Β σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό, για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα.
  • Την επίτευξη του στόχου zero carbon water στο 2030
  • Τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στο ΚΕΛ Ψυττάλειας κατά 80% μέσα στο 2023.

Σημειώνουμε ότι η συνεισφορά των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της Εταιρείας ανέρχεται ήδη σε 47,5%.

Επιπτώσεις Πανδημίας Covid-19

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, η Διοίκηση της εταιρείας από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της, την εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της. Με εξαίρεση την προσωρινή μείωση των εισπράξεων την περίοδο των πρώτων μηνών της πανδημίας, η ΕΥΔΑΠ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στην διαχείριση ενώ δεν σημειώθηκαν επιπτώσεις καθολικά στις δραστηριότητές της Εταιρείας και στην προμήθεια υλικών από την εξάπλωση του Covid-19.

Η ΕΥΔΑΠ επίσης προχώρησε σε δωρεά εξοπλισμού αξίας 2 εκατ. ευρώ στα νοσοκομεία «Αττικόν» και «Σωτηρία».

«Το 2021 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ∆ΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021. Η δήλωση έχει ως εξής:

«Το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόγραμμα μετασχηματισμού και επενδύσεων που υλοποιείται, θέτουν την ΕΥΔΑΠ σε νέα τροχιά ανάπτυξης γεγονός που θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους μετόχους

Καταφέραμε να διευθετήσουμε μακροχρόνιες εκκρεμότητες που δέσμευαν την ΕΥΔΑΠ και αποτελούσαν τροχοπέδη για την ανάπτυξή της. Η υπογραφή των δύο συμβάσεων ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, δίδει την ευχέρεια να υλοποιήσουμε το απαιτητικό στρατηγικό πλάνο που έχουμε καταρτίσει.

Για το 2022 επικεντρωνόμαστε στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, την επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και της πελατειακής βάσης και θα εξετάσουμε τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός περιοχής αρμοδιότητας εφόσον πραγματοποιηθούν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.  Όλα αυτά συντελούν σε μία συνολικά δυναμική πορεία για την ΕΥΔΑΠ.»

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2020 είναι αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr

* Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης. Βλέπε ενότητα Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης στην ετήσια οικονομική έκθεση 2021 που είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr. Τα οικονομικά μεγέθη που αναφέρονται στην ανακοίνωση αφορούν στην Εταιρεία εκτός και αν αναφέρονται διαφορετικά.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
echo ‘’ ;